O Fundacji » Statut fundacji

Ustroń, dnia 10. 11. 2011 r.

 

 

 

JEDNOLITY TEKST

STATUTU FUNDACJI DOBREGO PASTERZA

 

przyjęty uchwałą nr1/2001 Fundatorów z dnia 25.07.2001 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Fundacji: nr 4/II/2002 z dnia 31. 01. 2002 r., nr 6/03 z dnia 2.09.2003 r., nr 1/2004 z dnia 23. 02. 2004 r., nr 2/2004 z dnia 29. 03. 2004 r. i nr 1/03/2011 z dnia 07.03.2011r.

 

 

STATUT

FUNDACJI DOBREGO PASTERZA

 

 

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1

 

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Dobrego Pasterza” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Alojzego Wencepela, Alfredę Szkudlarek i Marię Sztwiertnia - zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Adama Grzybowskiego w Kancelarii Notarialnej w Cieszynie dnia 20. 07. 2001 r. repertorium A Nr 1911/2001, zmienionym w dniu 25. 07. 2001 r. aktem notarialnym repertorium nr A Nr 1981/2001,.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r. o fundacjach (jednolity tekst: Dz.U. z 1991r., nr 46, poz. 203; z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536).

3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

4. Fundacja  prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

5. Fundacja  może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

6. Nadwyżkę przychodów nad kosztami, Fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego.

 

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną,.

§ 3

Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

 

§ 4

 1. Siedzibą Fundacji jest Ustroń.

 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Dla właściwego realizowania celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. Wykonując swe zadania statutowe Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki terenowe, w kraju i za granicą.

 

§ 5

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

 

§ 6

Nadzór nad Fundacją należy do ministra właściwego w sprawach opieki społecznej w Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 7

Fundacja może ustanowić tytuły i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 8

Celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, życiowych szczególności dotkniętych niepełnosprawnością, bezrobociem, bezdomnością, uzależnieniami, których sami nie potrafią przezwyciężyć, udzielając im wsparcia materialnego, intelektualnego i duchowego, przy uwzględnieniu zasad samopomocy, samokształcenia i solidarności społecznej.

 

§ 9

 1. Fundacja realizuje swój cel poprzez pozyskiwanie środków, organizację, utrzymanie i prowadzenie:

1) ośrodków edukacyjnych w zakresie szkolnictwa podstawowego dla dzieci upośledzonych i niepełnosprawnych,

2) specjalistycznych ośrodków rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych,

3) bazy noclegowo – rekreacyjnej dla rodzin osób niepełnosprawnych,

4) zakładów aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych lub bezdomnych w celu przystosowania ich do zawodu i prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej,

5) warsztatów remontowych w ogólnym zakresie budownictwa, stolarstwa, ślusarstwa, itp. zatrudniających przede wszystkim osoby przystosowane do zawodu, finansujących się w pierwszej kolejności z własnej działalności gospodarczej,

6) domów dla bezdomnych lub innych osób, które nie mogą zamieszkiwać we własnym domu,

7) leczenia uzależnień,

8) działalności uświadamiającej społeczeństwu potrzebę troski o osoby znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych,

9) pozyskiwanie środków finansowych i zasobów materialnych na realizację zadań charytatywno – opiekuńczych i oświatowo – wychowawczych,

10) rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością charytatywną na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

 1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego, realizując zadania w następującym zakresie:

1) pomocy społecznej,

2) działalności charytatywnej,

3) ochrony i promocji zdrowia,

4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

5) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

6) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości ,

7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

8) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

10) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

11) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

12) przeciwdziałania patologiom społecznym,

13) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

14) promocji i organizacji wolontariatu,

15) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe lub inne podmioty, realizujące cele publiczne, mieszczące się w działalności pożytku publicznego.

 

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§ 11

Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 500,00 (dwa tysiące pięćset złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 13

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) darowizn krajowych i zagranicznych, spadków i zapisów,

2) subwencji osób prawnych,

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4) odsetek od lokat bankowych i papierów wartościowych,

5) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

6) dochodów z działalności gospodarczej, prowadzonej przez Fundację,

7) nawiązek zasądzonych przez sądy,

 

 

§ 14

 1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 2. O przeznaczeniu nawiązki decyduje sąd.

 3. Wszystkie dochody Fundacji przeznacza się realizację celów statutowych.

 4. Wydatkowanie środków pozyskanych na realizację działalności pożytku publicznego następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa oraz w umowach z właściwymi organami.

 

§ 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia ma pewność, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

 

ORGANY FUNDACJI

 

§ 16

Organami Fundacji są:

- Rada Fundacji

- Zarząd Fundacji

 

§ 17

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym i kontrolnym w zakresie ustalonym w niniejszym statucie.

 2. Radę Fundacji tworzą Fundatorzy, z wyjątkiem Fundatorów pełniących funkcję członów Zarządu.

 3. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoją funkcję osobiście albo poprzez przedstawicieli.

 4. Członkiem Rady Fundacji może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Fundacji i powołana większością 2/3 głosów Fundatorów, a po ukonstytuowaniu się Rady – większością 2/3 głosów Rady Fundacji.

 

§ 18

Członkowie Rady Fundacji :

 

a)  nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b)  nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c)  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

§ 19

 1. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków.

 2. Z ważnych powodów Rada Fundacji może odwołać członka, z wyjątkiem członka będącego Fundatorem, większością wymaganą dla jego powołania.

 3. Rada Fundacji uzupełni swój skład w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci, odwołania lub rezygnacji z członkostwa dotychczasowego członka Rady, a także wyboru go na członka Zarządu.

 

 

§ 20

W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Fundacji poniżej trzech, jedynym organem Fundacji staje się Zarząd, który wykreśli Fundację z rejestru organizacji pożytku publicznego.

 

§ 21

Rada wybierze ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

 

§ 22

 1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 składu Rady albo na wniosek Zarządu Fundacji.

 

§ 23

W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji, chyba, że Rada postanowi inaczej.

 

§ 24

 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej.

 2. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

 

§ 25

Do właściwości Rady należy:

 1. Powoływanie, odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz ustalanie wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu.

 2. Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.

 3. Zatwierdzanie budżetu Fundacji.

 4. Przyjmowanie okresowych sprawozdań, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium członkom Zarządu.

 5. Zatwierdzanie zasad udzielania pomocy ze środków Fundacji.

 6. Przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub osoby powołane w tym celu przez Radę - kontroli działalności Fundacji.

 7. Zatwierdzanie regulaminu Zarządu Fundacji.

 8. Dokonywanie zmian w statucie Fundacji.

 9. Połączenie Fundacji z inną fundacją.

 10. Likwidacja Fundacji

 

§ 26

Członkostwo w Radzie Fundacji jest honorowe i bezpłatne. Rada może jednak postanowić o zwrocie wydatków poczynionych przez jej członków przy pełnieniu ich funkcji w granicach określonych w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

 

§ 27

 1. Zarząd jest organem wykonawczym, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, które nie zostały zastrzeżone przez statut do właściwości Rady Fundacji.

 

§ 28

 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób i jest powoływany na 4-letnią kadencję przez Radę Fundacji w głosowaniu tajnym.

 2. W przypadku powołania do składu Zarządu osoby będącej dotychczas członkiem Rady Fundacji jej członkostwo w Radzie Fundacji wygasa.

 3. Zarząd Fundacji bądź każdy z jego członków z osobna może zostać odwołany przez Radę Fundacji w każdym czasie. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.

 4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci bądź odwołania. Odwołanie może nastąpić także na skutek rezygnacji bądź długotrwałej choroby, uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu.

 5. Członek Zarządu Fundacji nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 29

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, i Sekretarza Zarządu Fundacji.

 

§ 30

Zarząd Fundacji w szczególności:

 1. Przygotowuje i przedkłada do zatwierdzenia Radzie wieloletnie i roczne programy działania Fundacji.

 2. Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji.

 3. Przedkłada Radzie projekt budżetu.

 4. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy.

 5. Tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne.

 6. Powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji.

 7. Ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji.

 8. Organizuje działalność gospodarczą Fundacji.

 9. Sporządza sprawozdania ze swej działalności.

 10. Przedstawia Radzie projekt regulaminu Zarządu.

 11. Przygotowuje projekt zasad udzielania pomocy ze środków Fundacji.

 

 

§ 31

Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy jest Prezes Zarządu

 

§ 32

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków.

 

 

 

 

§ 33

 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu.

 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona przez do tego przez Zarząd.

 

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

 

§ 34

1. Fundacja może prowadzić w kraju lub za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych:

1) uprawa zbóż (PKD 01.11.A)

2) uprawa ziemniaków, korzeni i bulw o dużej zawartości skrobi i inuliny (PKD 01.11.B)

3) uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane

(PKD 01.11.C)

4) uprawa warzyw (PKD 01.12.A)

5) uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych, szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych (PKD 01.12.B)

6) uprawa owoców, orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw (PKD 01.13.Z)

7) chów i hodowla bydła (PKD 01.21.Z)

8) chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów (PKD 01.22.Z)

9) chów i hodowla trzody chlewnej (PKD 01.23.Z)

10) chów i hodowla drobiu (PKD 01.24.Z)

11) chów i hodowla zwierząt pozostałych (PKD 01.25.Z)

12) uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (PKD 01.30.Z)

13) działalność usługowa związana z uprawami rolnymi (PKD 01.41.A)

14) działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt (PKD 01.42.Z)

15) produkcja mięsa, z wyjątkiem drobiowego i króliczego (PKD 15.11.Z)

16) produkcja mięsa drobiowego i króliczego (PKD 15.12.Z)

17) produkcja konserw, przetworów z mięsa, z podrobów mięsnych i krwi (PKD 15.13.A)

18) przetwórstwo owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 15.33.A)

19) działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców (PKD 15.33.B)

20) przetwórstwo mleka i wyrób serów (PKD 15.51.Z)

21) produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich (PKD 15.71.Z)

22) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

(PKD 15.89.Z)

23) produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych (PKD 15.98.Z)

24) produkcja ubrań roboczych (PKD 18.21.Z)

25) produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców pozostała (PKD 18.22.A)

26) produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała (PKD 18.22.B)

27) produkcja bielizny (PKD 18.23.Z)

28) produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 18.24.Z)

29) produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 20.30.Z)

30) produkcja pozostałych wyrobów z drewna (PKD 20.51.Z)

31) produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania

(PKD 20.52.Z)

32) pozostała działalność wydawnicza (PKD 22.15.Z)

33) działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 22.22.Z)

34) introligatorstwo (PKD 22.23.Z)

35) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 28.12.Z)

36) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 28.51.Z)

37) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 28.52.Z)

38) produkcja wyrobów metalowych pozostała (PKD 28.75.B)

39) produkcja mebli i krzeseł do siedzenia (PKD 36.11.Z)

40) produkcja mebli pozostała, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 36.14.A)

41) działalność usługowa w zakresie wykańczania mebli (PKD 36.14.B)

42) produkcja sprzętu sportowego (PKD 36.40.Z)

43) produkcja gier i zabawek (PKD 36.50.Z)

44) sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 52.11.Z)

45) sprzedaż detaliczna owoców i warzyw (PKD 52.21.Z)

46) naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

(PKD 52.74.Z)

47) …(skreślony)…

48) pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 55.30.B)

49) pozostały pasażerski transport lądowy (PKD 60.23.Z)

50) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B)

51) reklama (PKD 74.40.Z)

52) szkolnictwo podstawowe (PKD 80.10.A)

53) …(skreślony)…

54) …(skreślony)…

55) …(skreślony)…

56) …(skreślony)…

57) usługi sanitarne i pokrewne (PKD 90.00.C)

2. Prowadząc działalność pożytku publicznego Fundacja może realizować działalność w następującym zakresie:

1) pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowane

(PKD 55.23.Z)

2) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)

3) działalność związana z pośrednictwem pracy (PKD 74.50.A)

4) kształcenie ustawiczne dorosłych pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B)

5) działalność paramedyczna (PKD 85.14.A)

6) opieka całkowita dla dzieci i młodzieży (PKD 85.31.A)

7) pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem (PKD 85.31.B)

8) pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania (PKD 85.32.D)

9) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

(PKD 91.33.Z)

10) działalność domów i ośrodków kultury (PKD 92.31.F)

11) działalność obiektów kulturalnych (PKD 92.32.Z)

12) działalność bibliotek innych niż publiczne (PKD 92.51.B)

13) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 92.62.Z)

14) pozostała działalność rekreacyjna gdzie indzie niesklasyfikowana (PKD 92.72.Z)

15) działalność związana z poprawą kondycji fizycznej(PKD.93.04.Z)

3. Określona w ust.2 działalność Fundacji jest odpłatną działalnością pożytku publicznego.

 

 

§ 35

Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza, w miarę potrzeby, na prowadzenie działalności gospodarczej środki najwyżej z połowy funduszu założycielskiego, z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.

 

§ 36

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionych jednostek, zwanych dalej „zakładami”.

 

§ 37

 1. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

 2. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem, ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przez Zarządem Fundacji i jest on, z zastrzeżeniem treści §30 pkt. 7 niniejszego statutu, kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

 

§ 38

Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

 

§ 38a

Na podstawie niniejszego statutu w Fundacji zabrania się:

 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

ZMIANA STATUTU

 

§ 39

Zmiana statutu nie może istotnie ograniczyć celu Fundacji.

 

§ 40

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji większością ¾ głosów.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 41

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji

 

§ 42

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością ¾ głosów.

 

§ 43

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku.

 

 

§ 44

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością ¾ głosów i jednomyślnej zgody wszystkich fundatorów.

 

 

§ 45

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art.5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Radę Fundacji.

 

§ 46

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, stosuje się odpowiednie przepisy

ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r. o fundacjach (jednolity tekst: Dz. U. z 1991r., nr 46,

poz. 203; z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536.).

 

 

Jednolity tekst statutu Fundacji Dobrego Pasterza w Ustroniu sporządził:

 

 

Skontaktuj się z nami

Nasz adres:

43-450 Ustroń, ul. Skalica 1

Napisz lub zadzwoń:

tel: 33 858 71 72, 32 449 04 09, 506127749

mail: biuro@gci.ox.pl